భాష్యకార్య ఆదిశంకరాచార్య

ఓం
జగద్గురు అదిశంకరాచార్య జీవన దర్శనం


పూజ్య ఆచార్య ప్రేమ్‌ సిద్ధార్థ్‌ గారిచే భాగవత ప్రవచనము

ప్రతి రోజు ఉ. 7:30 ని.లకు శ్రీ వేంకటేశ్వర భక్తి ఛానెల్‌ SVBC TTD లో

"భాగవతము-పరమధర్మము"  pdf download here 'భాగవతము-పరమధర్మము'.pdf